طراحی فیلتر در سدهای خاکی با هسته مرکزی ناپایدار /

انتخاب انتقالی مس از غشاء مایع /
مطالعه کمپلکس‌های جیوه (II) باکراون اترها و بعضی مشتقات تیوآمید در حلالهای مختلف به روش پلاروگرافی موج آندی /
تکنیک‌های نوری جدید: اسپکتروسکوپی و میکروسکوپی رزنانس پلاسمون سطحی /
گونه‌شناسی کروم بوسیله ستون میکروی آلومینا پوشیده شده با سورفاکتانت و اسپکترومتری جذب اتمی الکتروترمال /
مطالعه فلزات سنگین در رودخانه سفیدرود /
رفتار بازداری سری همولوگ -1 نیتروالکانها در کروماتوگرافی مایع با فاز معکوس و با استفاده از فازهای متحرک مایسلی ساده و مرکب /
اندازه‌گیری کبالت در نمونه‌های آب به روش جذب اتمی الکتروترمال با استفاده از اصلاحگر جدید وانادیوم و منگنز /
اندازه‌گیری مقادیر بسیار کم وانادیوم با استفاده از تزریق در جریان پیوسته به روش اسپکتروفتومتری /
روش جدید و حساس برای اندازه‌گیری مقادیر کم تلوریم به روش FIA /
محاسبه اختلاف بین ظرفیت گرمائی سیال حقیقی و گاز ایده‌آل با استفاده از معادلات حالت /
تعیین برخی از پارامترهای ترمودینامیکی کمپلکسهای گلایسین و آلانین با وانادات /
توصیف کوانتم مکانیکی زوج آزاد در ملکولها /
مطالعه آلیاژهای AB2 برای ذخیره‌سازی هیدروژن و الکترودهای هیدریدی /
*