ساخت و بررسی خواص مکانیکی و فیزیکی خمیر لحیم مورد استفاده در صنایع الکترونیک ایران


ساخت و بررسی خواص مکانیکی و فیزیکی خمیر لحیم مورد استفاده در صنایع الکترونیک ایران
خمیر لحیم محلولی سوسپانسیون از پودر لحیم در داخل یک حلال آلی هست .


گوگردزدایی به روش پاتیل لرزان
خمیر لحیم در صنعت الکترونیک برای اتصال دادن قطعات با اتصال سطحی بر روی برد مدار چاپی هستفاده می‌شود.


بررسی اثر فرآیند عملیات حرارتی - مکانیکی درجه حرارت پائین ((آسفرمینگ)) برروی خواص مکانیکی فولادهای کم‌آلیاژ
این کار با چاپ خمیر لحیم بر روی برد، برنامه دادن قطعات در جای خود و در نهایت عملیات لحیم کردن در یک کوره، انجام می‌شود.


بررسی اکسایش تکدما و سیکلی یک آلیاژ چهارتایی بر پایه آلومیناید تیتانیم
در این پایان‌نامه، با هستفاده از روشهای مختلف اونالیز، نمونه‌های خارجی خمیر لحیم مورد اونالیز برنامه گرفتند.


بررسی تاثیر عناصر آلیاژی بر روی آلومینایزینگ فولاد
پودرهای با اونالیز مشابه نمونه‌های خارجی تهیه شدند.


آنالیز فرآیند اکستروژن ترکیبی معکوس -مستقیم
این پودرها با عدد مش و شکل 200 کروی، 300 کروی، 400 کروی و 300 نامنظم بودند.


مطالعه تاثیر فرایند کرماته بر مقاومت به خوردگی پوشش‌های آلیاژی روی نیکل
با هستفاده از این پودرها، و چند نوع فلاکس لحیم RMA که ساخته شد، خمیر لحیمهای حاوی چند % پودر متفاوت ساخته شد.


مطالعه تاثیر کربور سیلیسیم به عنوان عامل تلقیح و یا پیش‌تلقیح در ساختار چدن‌های خاکستری
بر روی خمیر لحیمهای حاوی چند % پودر متفاوت ساخته شد.


بررسی اثر فرآیند تولید بر ایجاد عیوب در ساگارهای سیلیکون کاربایدی
بر روی این خمیر لحیمها آزمایشات فرونشینی گرم و سرد، تعیین ضریب پخش ، قابلیت چاپ ، تعیین ویسکوزیته و قابلیت فرونشینی را افزایش می‌داد و افزایش تا 92 % قابلیت چاپ را افزایش می‌داد و سپس اون قابلیت چاپ را کاهش می‌داد.

درشت‌تر شدن دانه‌ها و نامنظم شدن اونها نیز ویسکوزیته را افزایش می‌داد و بر روی خواص دیگر نیز اثرات مختلفی را می‌گذاشت .

تصاویر SEM نیز از سطح نمونه‌های لحیم ناشی از خمیر لحیمهای مختلف گرفته شد و برای هر لحیم مورد بررسی برنامه گرفت .

آزمایش خستگی بر روی آلیاژ یوتکتیک سرب و قلع انجام شد و نمودار S-N برای این آلیاژ رسم شد.
86 out of 100 based on 66 user ratings 566 reviews