صفحه اصلی

هر دو به طور اختصاآ یا لنفوسیت T و B هر دو به طور اختصاصی عمل می كنند ؟
پاسخ :
ایمنی اختصاصی از دو راه صورت میگیرد انجام میشود B همورال كه توسط لنفوسیت نباشید خدمت خانم كریمی و همچنین همه ی تبیانی های عزیز خداقوت بسیار خرسندم انجام میشود Tسلولی كه توسط لنفوسیت

38 out of 100 based on 18 user ratings 218 reviews