پیامدهای مکانی - فضایی افزایش آب کشاورزی در منطقه ورامین با تاکید بازیافت فاضلاب تهران


پیامدهای مکانی - فضایی افزایش آب کشاورزی در منطقه ورامین با تاکید بازیافت فاضلاب تهران
این پایان‌نامه شامل 5 فصل هست ، فصل اول کلیاتی هست راجع به موضوع تحقیق شامل طرح مسئله، ضرورت ، هدف و فرضیات تحقیق و همچنین مطالبی مربوط به وضعیت منابع آب و کشاورزی ایران بعنوان پشتوانه نظری و مبانی تحقیق که در حقیقت پیش فرض‌های اون نیز محسوب می‌شود.


میکروفاسیس ، محیط رسوبی و دیاژنز سنگهای رسوبی کرتاسه تحتانی در منطقه اصفهان
فصل دوم: به بررسی ویژگیهای محیطی - اکولوژیک منطقه ورامین، با تاکید بر ویژگی‌های طبیعی منطقه اختصاص یافته.


بیوستراتیگرافی کرتاسه در کوههای بی‌بی شهربانو >> جنوب شرقی‌تهران <<
در فصل سوم منابع آب مورد بررسی برنامه گرفته و اطلاعاتی در رابطه با فاظلاب شهرستان تهران و طرح تصفیه فاضلاب ضمیمه گردیده هست .


مطالعه زمین‌شناسی و چینه‌شناسی کوه کلرز (شمال گرمسار)
فصل چهارم پیرامون منابع آب منطقه ورامین و روندهای حاکم بر اونها با تکیه بر آخرین اطلاعات موجود در آرشیوها نگارش یافته هست .


مطالعه محیط رسوبی آهک فوقانی سازند قم (آهک)F در بخش مرکزی‌حوضه
و در فصل پنجم پس از بررسی کلی کاربری اراضی منطقه ورامین، روندهای حاکم بر کشاورزی منطقه و تاثیر کمبود آب کشاورزی بر پیدایش این روندها مورد بررسی برنامه گرفته بر اهمیت و ضرورت بازیافت فاضلاب شهرستان تهران در اصلاح روندهای منفی موجود تاکید شده هست .


مطالعه محیط رسوبی و دیاژنز سازند دو رود در مقطع هراز (البرزمرکزی)


پترولوژی و ژئوشیمی گرانیت‌ها و تگماتیت‌های منطقه مشه


74 out of 100 based on 64 user ratings 614 reviews

محیط رسوبی و میکروفاسیس‌های سازند مبارک در کوه ازوم (جاجرم
پالینواستراتیگرافی و پالئواکولوژی رسوبات دونین ناحیه حسنکدر
رسوب‌شناسی و سنگشناسی سکانس کانی‌سازی در نئوژن در حوضه تلخه‌رود(بین تبریز و اهر
بررسی زمین‌شناسی و پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی منطقه‌مردآباد بخشی از ورقه 1=100000 کرج
محیط رسوبی و دیاژنز سنگهای کربناته حاوی سرب و روی معدن‌آهنگران
مطالعه لیتواستراتیگرافی، میکروفاسیس‌ها، محیط های رسوبی وتغییرات دیاژنتیک سنگهای رسوبی تریاس در منطقه بی‌بی‌شهربان
بررسی سنگشناسی و ژیوشیمیایی سنگهای آذرین شمال غربی ساوه (شمال نیوشت)
سنگشناسی سازند مبارک و بررسی ژئوشیمیایی مواد آلی آن در منطقه‌مبارک‌آباد
SQL Pivot using an XML column
Basic MS SQL Server 2008 questions
Configuring SQL Server 2005 with both server replication and client replication
How to justify more ram for SQL Server 2005
Creating a fulltext index on a view in SQL Server 2005
Modular Application Database Structure
Upgrade SQL Server 2000
SQL Server 2005 Table Variable Update Problem
Counting database applications
Scripting SQL 2005 database structure in a nightly job
*