بهبود عملکرد مدولاسیون تمام اپتیکی و الکترواپتیکی در موجبرهای پلیمری آلاییده با رنگینه آلی آزو

نقش پیشگیرانه و درمانی سیر (Allium Sativum L)بر عملکرد کلیه و آسیب های پاتولوژیکی ناشی از دیابت ملیتوس در موش های صحرایی نر
تحلیل هندسی-جنبشی ساختار های منطقه چهار فرسخ
تحلیل و بررسی بازده به مقیاس در DEA
پترولوژی و ژئوشیمی سنگ‌های آتشفشانی جنوب غرب ندوشن، غرب یزد
بررسی ساختار تکتونیک برخوردی در منطقه جنوب نهاوند
بررسی تنوع درون گونه ای و بین گونه ای Artemisia scoparia و Artemisia spiciera در غرب ایران با استفاده از روش DSS
مدولهای کوهمولوژی موضعی، رشته‌های منظم و چندوجهی‌های بالانس سه بعدی
بررسی تنوع سیتوژنتیکی در جنسهای Anthemis L,Matricaria L و .Tripleurospermum L از تیره آفتابگردان
تئوری گروه پوششی برای گروه های توپولوژیک فشرده
وجود و یکتایی جواب برای رده ای از مسائل مقدار مرزی شبه خطی
تخلیص B-hCG از ادرار زنان باردار و تولید آنتی بادی پلی کلونال بر علیه آن
پایداری نگاشت کیوبیک از نوع اویلر-لاگرانژ در فضای شبه -باناخ
پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی اسپرم و نقش آنتی اکسیدانها در مایع سمینال مردان بارور و نابارور
Tab key == 4 spaces and auto-indent after curly braces in Vim
Indent multiple lines quickly in vi
how do I add a font in gVim on windows system
vim — How to read range of lines from a file into current buffer
What's the best thing you've done with vim that helped your programming?
use vimdiff with a diff file
Is there any command to toggle enable auto text wrapping?
VIM initial settings: change backgound color for line number on the left side?
VIM visual mode: highlight last 2 chars in each line?
Add line numbers to source code in vim
*