بررسی هیستوپاتولوژیک اثر محافظت کنندگی محلول روغنی زرچوبه در مسمومیت حاصل از استامینوفن در جوجه گوشتی


بررسی هیستوپاتولوژیک اثر محافظت کنندگی محلول روغنی زرچوبه در مسمومیت حاصل از استامینوفن در جوجه گوشتی
هدف : زردچوبه ـ با نام علمی Curcuma Longa علاوه بر خواص درمانی بسیار ؛ اثرات محافظت نمايندگی قابل توجهی در کبد و سیستم گوارشی اعمال می کند با توجه به اهمیت افزایش راندمان رشد جوجه های گوشتی جهت افزایش تولید در صنعت مرغداری و وجود شرایط توکسیک متعددی که جوجه های گوشتی را تهدید می کند ، در تحقیق حاضر ، اثر محافظت نمايندگی محلول روغنی زرد چوبه در جوجه های گوشتی بررسی گردید.


اندازه‌گیری وزن مولکولی پروتئین‌های پلاسمای منی گاومیش و ارتباط آن با معیارهای کیفی منی
حیوانات : جوجه های گوشتی نر نژاد آرین در سن 25 روزگی در سه گروه با شش تکرار.


ارزیابی اثرات اسانسهای آویشن، مورد و ژرانیوم بر قارچ‌های جداشده از سیست و بیوماس آرتمیا ارومیانا
روش : پیش تیماری با زردچوبه (1gr/kg B.W) به مدت 2 هفته و سپس تیمار توام هستامینوفن (mg/kgB.W650 ) و زردچوبه به مدت 30 روز ؛ تیمار با هستامینوفن( mg/kgB.W650 ) به مدت 30 روز و گروه کنترل.


بررسی ژن های حدت باکتری های اشریشیاکلی جدا شده از شیر خام و پنیر غیر پاستوریزه
در پایان دوره ،تعیین متوسط اضافه وزن روزانه ؛ وقت انعقاد ؛ میزان هماتوکریت و مطالعات هیستوپاتولوژیک کبد ، روده و پیش معده .


تأثیر توأم اسید ستریک، کلرید سدیم و درجه حرارت بر رشد لیستریا مونوسیتوژنز
نتایج: یافته ها حاکی از وضعیت بهتر موکوس روده ؛ حالت مطلوب روند رشد جوجه ها و نزدیک تر بودن فاکتور های اندازه گیری شده درگروه تیمارتوام هستامینوفن با زردچوبه به گروه کنترل در مقایسه با تیمار با هستامینوفن به تنهائی هست .


تداخل عمل بین سیستم های هیستامینرژیک و اپیوئیدرژیک در ناحیه هیپوکامپ مغز در درد اروفاسیال در موش های صحرایی
نتیجه گیری : کاربرد زردچوبه در رژیم غذایی جوجه های گوشتی با اثرات مطلوب تری در مقابل توکسین ها همراه هست که بیشتر به وجود ماده ی موثر اونتی اکسیدانت اون ، یعنی کورکومین مربوط هست .


ارزیابی فعالیت آنزیم نورآمینیداز در سودوموناس آئروژینوزا و مقایسه آن با نورآمینیداز در کلبسیلاپنومونیه، رده سلولی Hep-2 و لیزوزوم سلولی
Study of Protective Effect of Turmeric Against Toxicity Induced by Acetaminophen in Broilers Based on Histopathologica and,weight gain studies .


اثر آنتی اکسیدان های سنتتیک در بقای رویان موش سوری در شرایط تنش اکسیداتیو
Roya jajvandian 1–Peghman bahary2 – Ali Phany 3 -Naser mahdavy shahry4 ِ 1-Faculty of Veterinary Medicine.Islamic Azad university.


مطالعه تغییرات ضریب رشد آلومتریک نخاع شوکی نسبت به ستون مهره‌ای و ساختارهای هیستومورفولوژیک و هیستومورفومتریک آن در جوجه و بالغ نر شترمرغ
Brunch of Bojnourd 2 -Graduated from the faculty of Veterinary Medicine,Ferdowsi University of Mashad-Bojnourd 3.

Faculty of Veterinary MedicineIslamic Azad university.

Brunch of Bojnourd 4.Faculty of Science .

Department of biology.

Ferdowsi University of Mashad Objective: Turmeric (curcuma Longa) has protective effects on Liver and digestive system.

Based on the importance of poultry industry and toxic agents that induced disease in broilers, in this research we studied the protective effect of Turmeric.

Animals : Broilers at age 25 days .

Procedure : Pre treatment with turmeric (1 mg/KgB.W ) for 14 days and treatment with acetaminophen (650 mg/kgB.W)and turmeric for 30 days.Determination of daily body weight gain , hematocrit and hystopathological studies on liver , smallintestine and forestomach .

Results: pre treatment with turmeric, will results to better rate of growth and hematologic factors, statement of small intestine mocus and liver statement is better than treated with acetaminophen Clinical implications: it suggested that addition of Turmeric in poultry nutrient will be very useful for protection against toxins .that reffers to curcummin .
80 out of 100 based on 80 user ratings 830 reviews

بررسی آلودگی نئوسپورایی در جنین‌های سقط‌شده تعدادی از گاوهای شیری شهرستان مشهد با روش PCR طی سال‌های 1385-1386
بررسی جراحات بافتی و ردیابی آنتی ژن ویروسی با تکنیک ایمونوفلورسانس در ارگان‌های مختلف ماکیان گوشتی بدنبال آلودگی تجربی با ویروس آنفلوانزا
تأثیر تجویز دو فراورده داخل پستانی در درمان باکتریولوژیک اورام پستان تحت بالینی گاوهای شیرده
ارزیابی دو روش همزمانی مجدد با استفاده از PGF2a، GnRH و CIDR برای تلقیح گاوهایی با وضعیت آبستنی نامشخص
اثر تزریق زیر جلدی فیزوستیگمین بر پاسخ درد ناشی از تزریق کف پایی فرمالین و ارتباط آن با سیستم هیستامینرژیک محیطی و مرکزی در رت های نژاد ویستا
بررسی میزان شیوع آلودگی به لیشمانیوز پوستی در شهر وحومه محمد آباد، شهرستان جبرفت، استان کرمان و تعیین گونه انگل به روش Nested-PCR در سال 1387
F# Units of Measure … Is there an example of TIME?
Why is the value or constructor 'handler' not defined? [closed]
Type constraint in a Discriminated Union
Accessing public readonly members of structs in external assemblies
Nested union types in F#
Is it possible to speed up the F# compiler?
Learning F# [closed]
F# Floating point ranges are experimental and may be deprecated
f# byte[] -> hex -> string conversion
Is F# going to become a mainstream language? [closed]
*