بررسی شیوع وتنوع ضایعات حرکتی در اسب‌های دشت کربال فارس

تأثیر توأم اسید ستریک، کلرید سدیم و درجه حرارت بر رشد لیستریا مونوسیتوژنز
تداخل عمل بین سیستم های هیستامینرژیک و اپیوئیدرژیک در ناحیه هیپوکامپ مغز در درد اروفاسیال در موش های صحرایی
ارزیابی فعالیت آنزیم نورآمینیداز در سودوموناس آئروژینوزا و مقایسه آن با نورآمینیداز در کلبسیلاپنومونیه، رده سلولی Hep-2 و لیزوزوم سلولی
اثر آنتی اکسیدان های سنتتیک در بقای رویان موش سوری در شرایط تنش اکسیداتیو
مطالعه تغییرات ضریب رشد آلومتریک نخاع شوکی نسبت به ستون مهره‌ای و ساختارهای هیستومورفولوژیک و هیستومورفومتریک آن در جوجه و بالغ نر شترمرغ
بررسی آلودگی نئوسپورایی در جنین‌های سقط‌شده تعدادی از گاوهای شیری شهرستان مشهد با روش PCR طی سال‌های 1385-1386
Explicit type recursion in F#
What is the Enum.GetName equivalent for F# union member?
How to deal with abnormal input and stop running the rest of a function in F#?
Print sequence in F#
How to retrieve a function name in F#?
F#: How do i split up a sequence into a sequence of sequences
F# async web request, handling exceptions
Discriminated Union & let binding?
F# - how to write nested loops in a recursive way?
System.Data missing in F# project
تأثیر تجویز دو فراورده داخل پستانی در درمان باکتریولوژیک اورام پستان تحت بالینی گاوهای شیرده
ارزیابی دو روش همزمانی مجدد با استفاده از PGF2a، GnRH و CIDR برای تلقیح گاوهایی با وضعیت آبستنی نامشخص
اثر تزریق زیر جلدی فیزوستیگمین بر پاسخ درد ناشی از تزریق کف پایی فرمالین و ارتباط آن با سیستم هیستامینرژیک محیطی و مرکزی در رت های نژاد ویستا
بررسی میزان شیوع آلودگی به لیشمانیوز پوستی در شهر وحومه محمد آباد، شهرستان جبرفت، استان کرمان و تعیین گونه انگل به روش Nested-PCR در سال 1387
بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی برخی باکتری های جدا شده از شیر و ترشحات پستانی تلیسه قبل و بعد از زایمان
تعیین تیپ مولکولی استافیلوکوکوس اورئوس های جداشده از نمونه های شیر ورم پستان گاو بر اساس آنالیز ژن های coa و aroA به روش PCR-RFLP
انجماد شیشه ای و بلوغ آزمایشگاهی تخمک ژرمینال وزیکول موش سوری در حضور پروژسترون
اثر تزریقات زیر جلدی کلرفنیرامین و رانیتیدین و داخل بطن مغزی هیستامین، کلرفنیرامین و رانیتیدین بر کاهش درد احشایی ناشی از مرفین در آزمون در
قابلیت بقای جنین های تولید شده گاوی در شرایط آزمایشگاهی پس از فرایند بیوپسی در مرحله مورولا
جایگزینی قسمتی از میزنای سگ با استفاده از مجرای اوراکوس جنینی گوسفند
مطالعه ساختار ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک قلب شترمرغ، با نگرش ویژه بر سیستم هدایتی قلب
بررسی اثر تجویز خوراکی دوزهای پایین فلزات سنگین (سرب، کادمیوم و جیوه) بر عملکرد غده تیروئید در گوسفند
شناسایی و تعیین هویت لاکتیک اسید باکتریها و مخمرهای جداشده از کشک سنتی استان فارس و انتقال آنها به کشک صنعتی به منظور بهبود طعم آن
F# Units of Measure … Is there an example of TIME?
Why is the value or constructor 'handler' not defined? [closed]
Type constraint in a Discriminated Union
Accessing public readonly members of structs in external assemblies
Nested union types in F#
Is it possible to speed up the F# compiler?
Learning F# [closed]
F# Floating point ranges are experimental and may be deprecated
f# byte[] -> hex -> string conversion
Is F# going to become a mainstream language? [closed]
*