تحلیلی بر وضعیت کیفی نشریات خاص جوانان ایران به همراه فهرست مطبوعات جوانان از 1373-1375


تحلیلی بر وضعیت کیفی نشریات خاص جوانان ایران به همراه فهرست مطبوعات جوانان از 1373-1375
مجموعهء حاضر به منظور معرفی 247 نشریه خاص جوانان ایران که در سالهای 73-1357 منتشر شده‌اند، تهیه گردیده هست .


ارزشیابی کیفیت در رادیو و تلویزیون
روش پژوهش مطالعهء کتابخانه‌ای- سندی هست .


استان همدان - بررسی مشخصات و نظرات تماشاگران سومین جشنواره سراسری تئاتر کودک و نوجوان همدان - امید
این بررسی در سه بخش : اطلاعات شناسنامه‌ای، اطلاعات مختصر کیفی و تحلیل عمومی نشریات معرفی شده، صورت گرفته هست .


بازیابی اطلاعات ویژهء طنز 3
مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که مطبوعات رایج در ایران مخرب زبان و ادب فارسی هستند و از طریق ترجمه‌های دست و پا شکسته، عدم مراعات قانونهای ویژه نگارشی و دوری جستن از مبانی و اصول حاکم بر زبان و ادب سنتی بزرگان گذشته، جامعه را دچار آشفتگی فرهنگی و زبانی کرده‌اند.


بازیابی اطلاعات ویژه طنز شمارهء 4
آمار نشان می‌دهد، 96 نشریه از این مجموعه به یکی از ساوقتهای دولتی و 95 نشریه به یکی از ساوقتها و انجمنها و 56 نشریه به افراد حقیقی و شخصی وابسته بوده‌اند.


بررسی تطبیق وضعیت سریال‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران در میان مخاطبان شش ماهه اول 1376
65 % از نشریات با تمایلات مذهبی نشر یافته‌اند و در مقابل 24 % از کل نشریات فوق الذکر با گرایش غیر مذهبی یا خنثی و بقیه با گرایش ضدمذهبی منتشر شده‌اند.


بررسی چگونگی پخش و تاثیرگذاری برنامه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای
40 % از اونها شخصا" موضوعی ویژه را محور فعالیتهای خود ساخته‌اند.


بررسی علل و عوامل کاهش تمایل مخاطبان نسبت به برنامه‌های رادیو و تلویزیون
148 نشریه بصورت عمومی به مباحث متفرقه پرداخته‌اند.


بررسی نظرات شرکت‌کنندگان اولین جشنواره تولیدات مراکز شهرستانها
157 نشریه به طور مستقیم و 102 نشریه به طور غیرمستقیم جوانان را مخاطب خود برنامه داده‌اند.

122 نشریه از این مجموعه اینک منتشر می‌گردد و 118 نشریه مجموعه اینک منتشر می‌گردد و 118 نشریه دیگر منتشر نمی‌شوند و 7 نشریه گاه به گاه منتشر می‌شوند.

کیفیت نشریات نیز با هم متفاوت هست .
98 out of 100 based on 48 user ratings 998 reviews