تحلیل و ارزشیابی شیوه ارائه محتوای کتاب های جغرافیایی دوره راهنمایی تحصیلی براساس روش بنجامین بلوم و همکارانی از طبقه بندی هدف های رفتاری د


تحلیل و ارزشیابی شیوه ارائه محتوای کتاب های جغرافیایی دوره راهنمایی تحصیلی براساس روش بنجامین بلوم و همکارانی از طبقه بندی هدف های رفتاری د
تدوین و تالیف کتاب های درسی باید به شیوه ای تنظیم و ساوقتدهی شود که به جای انتقال دانش و معلومات به ذهن دانش آموزان، اونها در جریان یادگیری فعال کند.


تحلیل محتوای کتابهی ادبیات فارسی دوره راهنمایی تحصیلی براساس طبقه بندی بلوم از هدفهای آموزشی در سطوح حیطه شناسی و براساس روش ویلیام رومی در
کتاب های جغرافیا نیز از این قاعده مستثنی نیستند و محتوای اونها باید به شیوع فعال ارائه شود.


بررسی و مقایسه رضامندی زناشویی بین دبیران زن شاغل نیمه وقت و تمام وقت
محتوایی که شاگرد را به فعالیت و اندیشیدن سوق می دهد محتوای فعال و محتوایی که جهت گیری اصلی اون انتقال حقایق و وقایع به صورت خشک و مکانیکی به دانش آموزان هست، محتوای غیرفعال نامیده می شود.


بررسی انتظارات دبیران از نقش مدیران مدارس و مقایسه آن با عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهرستان رشت
هدف های کلی این تحقیق، تحلیل محتوای کتاب های جغرافیای دوره راهنمایی برپايه طبقه بندی بارم از هدف های رفتاری در سطوح حیطه شناختی، بررسی میزان به کارگیری شیوه فعال در ارائه محتوای کتابها به روش ویلیام رومی و فراهم آوردن اطلاعات و ارائه پیشنهادهایی برای برنامه ریزان به منظور بهبود اصلاح روشهای تدوین برنامه های درسی می باشد.


تبیین تعلیم و تربیت (اهداف، محتوا و روشها) از دیدگاه پیترز با تاکید بر مبانی فلسفی آن
در این پژوهش با توجه به ماهیت اهداف و سوال های ویژه تحقیق از روش ((تحلیل محتوا)) که به نوعی، روش تحقیق توصیفی هست، هستفاده شده هست.


بررسی رابطه بین ریختهای شخصیتی با ادراک بصری و حافظه کلامی دانشجویان


بررسی تاثیر آموزش مهارت حل مساله در بهبود مهارتهای اجتماعی دانش آموزان عقب مانده ذهنی خفیف


86 out of 100 based on 46 user ratings 446 reviews

بررسی رابطه وضعیت فرهنگی-اجتماعی خانواده با میزان سازگاری اجتماعی دانشجویان خوابگاهی ((دانشگاه الزهرا))
بررسی مهارتهای موثر بر پرورش تفکر انتقادی در برنامه درسی جامعه شناسی در دوره متوسطه در سال تحصیلی 80-1379
بررسی و مقایسه تحریفات شناختی و تفکرات ناکارآمد در مردان معتاد به مواد مخدر و افراد بهنجار
بررسی عوامل بازدارنده رشد علمی زنان بعد از ازدواج از دیدگاه زنان دیپلمه متاهل شهر تهران
بررسی تناسب و سازگاری مفاهیم ارائه شده در کتابهای درسی سال پنجم ابتدایی در مورد امام علی (ع) با برداشت های ذهنی شاگردان در سال تحصیلی 80 -79
بررسی اثرات طراحی سیستمی مطلب درسی بر تسهیل یادگیری و کاهش فراموشی با استفاده از الگوی پیش سازمان دهنده
بررسی میزان تاثیر ارائه اطلاعات تحصیلی - شغلی شاخه بهداشتی - درمانی بر گزینه های تحصیلی - شغلی دانش آموزان دختر دوره پیش دانشگاهی رشته علوم تج
بررسی نگرش والدین و مسئولین آموزشی دانش آموزان عادی و معلول در مورد تلفیق دانش آموزان معلول در مدارس معمولی
*