بررسی وضعیت گونه‌هاي عقرب‌ها در استان قم در سال 90-89

نظر سنجی از دانشجویان در خصوص میزان رضایت از خدمات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت
بررسی خلاقیت سازمانی در صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت
توصیف و تبین میزان اخلاق سازمانی کارکنان اداری سازمان بهزیستی استان لرستان
طراحی مدل سه بعدی پیشگیری و مصون سازی کودکان دوره پیش دبستانی در برابر مواد اعتیاد آور
برآورد قیمت تمام شده خانه کودک و نوجوان ویژه نگهداری کودکان فاقدسرپرست موثرگروه های سنی 12-6سال
بررسی اثربخشی آموزش مهارت جرات ورزی به شیوه بحث گروهی بر افزایش عزت نفس نوجوانان معلول جسمی - حرکتی
تاثیر آموزش خانواده به شیوه شناختی - رفتاری بررضایت زناشویی والدین کودکان کم توان ذهنی
بررسی شیوع انواع آسیب های نوپدید دراستان لرستان
بررسی تاثیر امزش معنویت بر فشار روانی , عزت نفس و راهبرد های مقابله ای نوجوانان (دختروپسر) بی سرپرست مراکز نگهدارری سازمان بهزیستس استان مازن
مطالعه و ارایه راهکارها و مدل افزایش تمایل و انگیزش کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی سازمان به دین
بررسی مقایسه ای میزان آسیب پذیری اجتماعی در بین معلولین ورزشکارو غیرورزشکارمازندرانی
تاثیر آموزش هوش هیجانی به بیماران مبتلا به سو مصرف مواد بر کاهش میزان ولع مصرف آنان در مراجعین به مراکز درمان و بازتوانی اعتیاد در شهرستان یز
مقایسه متغییر های جمعیت شناختی , اختلالات شخصیتی و اختلالات روانی زوجین دارای خشونت زناشویی و زوجین عادی شهر یزد
*