روضه و مرثیه -عصر عاشورا ،زینب و شام غریبان(چشم خونبار)


روضه و مرثیه -عصر عاشورا ،زینب و شام غریبان(چشم خونبار)


/ کليپ روضه و مرثیه -عصر عاشورا ،زینب و شام غریبان(چشم خونبار)
روضه و مرثیه -عصر عاشورا ،زینب و شام غریبان(چشم خونبار)
• زمان : 27:27
مداحی های قدیمی- حاج اسماعیل اخباری

يکشنبه، 8
80 out of 100 based on 70 user ratings 1070 reviews