139- نظافت ديني و نظافت وَهمي


139- نظافت ديني و نظافت وَهمي


/ کليپ 139- نظافت ديني و نظافت وَهمي
139- نظافت ديني و نظافت وَهمي
• زمان : 00:26:18
شرح حديث عقل و جهل توسط استاد اصغر طاهرزاده ،سال 1383

دوشنبه، 23
86 out of 100 based on 86 user ratings 686 reviews