استاد اصغر طاهرزاده-شرح دعای مکارم الاخلاق (جلسه شانزدهم-مکارم اخلاق و آینده درخشان مسلمانان)


استاد اصغر طاهرزاده-شرح دعای مکارم الاخلاق (جلسه شانزدهم-مکارم اخلاق و آینده درخشان مسلمانان)


/ کليپ استاد اصغر طاهرزاده-شرح دعای مکارم الاخلاق (جلسه شانزدهم-مکارم اخلاق و آینده درخشان مسلمانان)
استاد اصغر طاهرزاده-شرح دعای مکارم الاخلاق (جلسه شانزدهم-مکارم اخلاق و آینده درخشان مسلمانان)
• زمان : 52:26
استاد اصغر طاهرزاده-شرح دعای مکارم الاخلاق (جلسه شانزدهم-مکارم اخلاق و آینده درخشان مسلمانان)

پنجشنبه، 21
98 out of 100 based on 88 user ratings 1238 reviews