استاد اصغر طاهرزاده-شرح دعای مکارم الاخلاق (جلسه بیست و ششم-طلب قدرت متعادل از خدا)


استاد اصغر طاهرزاده-شرح دعای مکارم الاخلاق (جلسه بیست و ششم-طلب قدرت متعادل از خدا)


/ کليپ استاد اصغر طاهرزاده-شرح دعای مکارم الاخلاق (جلسه بیست و ششم-طلب قدرت متعادل از خدا)
استاد اصغر طاهرزاده-شرح دعای مکارم الاخلاق (جلسه بیست و ششم-طلب قدرت متعادل از خدا)
• زمان : 51:51
استاد اصغر طاهرزاده-شرح دعای مکارم الاخلاق (جلسه بیست و ششم-طلب قدرت متعادل از خدا)

شنبه، 23




74 out of 100 based on 74 user ratings 374 reviews