استاد رحیم پور ازغدی - سلسله مباحث مفهوم شناسی قرآنی (تصویری)


استاد رحیم پور ازغدی - سلسله مباحث مفهوم شناسی قرآنی (تصویری)


/ کليپ استاد رحیم پور ازغدی - سلسله مباحث مفهوم شناسی قرآنی (تصویری)
استاد رحیم پور ازغدی - سلسله مباحث مفهوم شناسی قرآنی (تصویری)
• زمان : 49:35
استاد رحیم پور ازغدی - سلسله مباحث مفهوم شناسی قرآنی (تصویری)

شنبه، 4 مهر
74 out of 100 based on 44 user ratings 1094 reviews

استاد رحیم ازغدی - جبرگرایی خطی و قداست توسعه (صوتی)
استاد رحیم ازغدی - جبرگرایی خطی و قداست توسعه (تصویری)
استاد رحیم ازغدی - رسانه - تکنیک، محتوا و ترکیب راست و دروغ (صوتی)
استاد رحیم ازغدی - رسانه - تکنیک، محتوا و ترکیب راست و دروغ (تصویری)
استاد رحیم ازغدی - عقل مخاطب کلام خدا (تصویری)
استاد رحیم ازغدی - عقل مخاطب کلام خدا (صوتی)
استاد رحیم ازغدی - قرآن دانی یا قرآن شناسی - بخش نخست(تصویری)
استاد رحیم ازغدی - قرآن دانی یا قران شناسی - بخش نخست(صوتی)
استاد رحیم پور ازغدی - مهدویت ، معنویت ، برابری ، برادری (صوتی)
استاد رحیم پور ازغدی - مهدویت ، معنویت ، برابری ، برادری (تصویری)
استاد رحیم پور ازغدی - نشست الگوی جهانی زن (صوتی)
استاد رحیم پور ازغدی - نشست الگوی جهانی زن (تصویری)
استاد رحیم پور ازغدی - نشست سکولاریزم اقتصادی -روش شناسی مبارزه با فساد از منظر رهبر معظم انقلاب - بازخوانی منشور مبارزه با فساد (اسفند 1393 - دا
استاد رحیم پور ازغدی - نشست سکولاریزم اقتصادی -روش شناسی مبارزه با فساد از منظر رهبر معظم انقلاب - بازخوانی منشور مبارزه با فساد (اسفند 1393 - دا
*