پیش شماره شهرستان علی آبادگوراوان قشلاقی چند است؟


پیش شماره شهرستان علی آبادگوراوان قشلاقی چند است؟
    پیش شماره شهرستان علی آبادگوراوان قشلاقی چند است؟

پاسخ :


پیش شماره شهرستان قره کوشن چند است؟

1:پیش شماره شهرستان قره گنای چند است؟

پیش شماره شهرستان علی آبادگوراوان قشلاقی 422831 می باشد.


پیش شماره شهرستان قزل دیزج چند است؟
بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان علی آبادگوراوان قشلاقی باید ابتدا 0422831 را شماره گیری نمایید.


پیش شماره شهرستان قزل گچی چند است؟
به عنوان مثال اگر دوست شما در علی آبادگوراوان قشلاقی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 هست، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0422831123456 را وارد نمایید.


پیش شماره شهرستان قزل یول چند است؟
شهرستان علی آبادگوراوان قشلاقی از توابع هستان آذربایجان شرقی می باشد.


پیش شماره شهرستان قزلجه چند است؟
پرسشکده در تاریخ 11 دی ماه سال 1388 در ساعت 12:00 ق.ظ به این سوال جواب داده هست.


92 out of 100 based on 42 user ratings 1142 reviews